- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 


งานวิจัยของสถาบัน

แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในเขตจังหวัดแพร่

แนวโน้มความต้องการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(information technology : IT) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในเขตจังหวัดแพร่

แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในเขตจังหวัดแพร่

 งานวิจัย วช.

แนวทางการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมให้เพิ่มมูลค่า

การพัฒนาโปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

 

 


งานวิจัยระดับชาติ

ความพร้อมของนักบัญชีจังหวัดแพร่ สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลในไทยแลนด์ 4.0 The Availability of Accountants Phrae, Into the Digital age Accountant in Thailand 4.0

โปรเตอร์ ความพร้อมของนักบัญชีจังหวัดแพร่ สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลในไทยแลนด์ 4.0 ชื่อผลงาน The Availability of Accountants Phear , Into the Digital age Accountant in Thailand 4.0. 


ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

Daisy Gels (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ) Daisy gels (hand sanitizer)