- งานวางแผน และงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  -  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  -  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาสถานศึกษา
 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2565 - 2569
 -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570

รายงานแผนปฏิบัติการ

    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน วอศ.แพร่

   - แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ประจำปี 2564
   

ดาวโหลดไฟล์แก้ไขได้ด้านล่าง mail

    แบบฟร์อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2566 (แก้ไขได้)
   - แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 (แก้ไขได้)
   - แบบฟอร์มบันทึกขอซื้อขอจ้างพัสดุ ตามพรบ. 2560 ใหม่ .PDF
   - แบบฟอร์มบันทึกขอซื้อขอจ้างพัสดุ ตามพรบ. 2560 ใหม่ (.doc แก้ไขได้)