- งานวางแผน และงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  -  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาสถานศึกษา
 
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2565-2569 

รายงานแผนปฏิบัติการ

    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน วอศ.แพร่

   - แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ประจำปี 2564

ดาวโหลดไฟล์แก้ไขได้ด้านล่าง mail

    แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการ
   - แบบฟอร์มบันทึกขอซื้อขอจ้างพัสดุ ตามพรบ. 2560 ใหม่ .PDF
   - แบบฟอร์มบันทึกขอซื้อขอจ้างพัสดุ ตามพรบ. 2560 ใหม่ (.doc แก้ไขได้)
   - แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2566