ชื่อ - นามสกุล :นางสาวคัทรียา ปัญญาพฤกษ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานวัดผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผลและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน้าที่ในกลุ่ม :