ชื่อ - นามสกุล :นายสุริยา แดนโพธิ์
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่งานอาคาร)
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม :