ชื่อ - นามสกุล :นางตลับเพชร ใจเด็จ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
หน้าที่หลัก :ครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :