ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน้าที่หลัก :ครู สาขาวิชาการโรงแรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการโรงแรม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน้าที่ในกลุ่ม :