ชื่อ - นามสกุล :นางปาริชาติ แสงหล้า
ตำแหน่ง :หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่หลัก :ครู สาขาวิชาการตลาด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการตลาด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :