ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
ตำแหน่ง :หัวหน้างานอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก :ครู สาขาวิชาการตลาด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการตลาด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม :