ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงนุช สวิง
ตำแหน่ง :หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการตลาด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานโครงการพิเศษฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :