ชื่อ - นามสกุล :นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์
ตำแหน่ง :ครู สาขาวิชาการบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :