ชื่อ - นามสกุล :นางสมาพร คิดศรี
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบัญชี
หน้าที่หลัก :ครู สาขาวิชาการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :