ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญชนก วงษ์เวช
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
หน้าที่หลัก :งานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :