ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
ตำแหน่ง :ครู สาขาวิชาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
หน้าที่ในกลุ่ม :