ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
หน้าที่ในกลุ่ม :