ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :