[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานอื่นๆ

  
มาตรา 9 (8)  
 

มาตรา  9      
ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ประกอบด้วย
      (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
      ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยู่ด้วย  ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
      บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  ได้แก่
      1. ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

1. 

      2. สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
1. 

      3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1. 

      4. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
            4.1 การจัดหาพัสดุ
1. 

            4.2 การให้บริการประชาชน
1. 

            4.3 การบริหารงานของหน่วยงาน
1. แผนภุมิโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2. ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5. คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการ
6. คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการ
7. มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
8. รายงานปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
9. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
10. รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
11. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
12. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

            4.4 การบริหารงบประมาณ
1. 

            4.5 การบริหารงานบุคคล
1. 

            4.6 การการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3. รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
4. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
5. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึฏษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
      5. งานวิจัยที่ใช้งบประมาณฯ
1. หนังสืออนุสิทธิบัตร
2. ประกาศอันดับผลงานและระดับเหรียญในการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
3. การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา