[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานอื่นๆ

  
มาตรา 9 (7)  
 

มาตรา  9      
ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ประกอบด้วย
      (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

1. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ. 4 ราย
2. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
3. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การเห็นชอบ(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
4. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงศึกษาธิการภาค 3 ราย
5. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การเห็นชอบการประเมินราชการและข้าราชการ
7. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การอนุมัติแต่งตังข้าราชการระดับสูง ศธ. และการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณระฐเกาหลี
8. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว. ศึกษาธิการ
9. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การเห็นชอบ MOU ด้านการศึกษากับฮ่องกงและแต่งตั้งข้าราชการเมือง ศธ.
10. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
11. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
12. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การอนุมัติ MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับกัมพูชา
13. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การอนุมัติ พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
14. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
15. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ การแต่งตั้งโฆฑก กระทรวงศึกษาธิการ