[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานอื่นๆ

  
มาตรา 7 (1-3)  
 

มาตรา  7 
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ประกอบด้วย
      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
      (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
      (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ


1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
6. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542