9 พ.ค. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

           นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ปกครองเข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
           กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ในส่วนของวิทยาลัยอาีวศึกษาแพร่ มีนายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมที รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานงานและดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนกสศ.สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บันทึกภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ