โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 2 (ปวส.1)

งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2555

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 385 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ พระมหาประกาศิต เทพฤทธิ์เมธีสกุล และคณะวิทยากรจากกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่