ติดต่อเรา
 
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ
 
เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
บุคลากร
 
กิจกรรม
   
   

 

  งานการเงิน  
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

       บริหารทรัพยากรการเงินได้ถูกต้องตามระเบียบและแผนงาน ทันเวลาโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

พันธกิจ  (Mission)

 
  1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
  2. เก็บรักษาเงินและนำส่งคลังตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติประจำปี
  4. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์

 

เป้าประสงค์  (Goal)

 
  1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนการเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ
  2. บริหารทรัพยากรการเงินเป็นไปตามแผนการปฏิบัติสามารถอำนวยความสะดวกแก่บุคคลากรของสถานศึกษา
    และหน่วยงานต่าง ๆ
 

ยุทธศาสตร์  (Strategic)

               ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง