ชื่อ - นามสกุล :นางสุทินา แสนบ่อ
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสาขาวิชาพณิชยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพณิชยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู