ชื่อ - นามสกุล :นายทวี ไพกุมภัณฑ์
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ