ชื่อ - นามสกุล :นายดำรงค์ สุพล
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผลและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล