ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (การตลาด)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการตลาด
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน