ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีราภรณ์ จันต๊ะปา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานสวัสดิการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :