ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปภาดา เหมืองศรี
ตำแหน่ง :หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่หลัก :ครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :