ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัลยาณี ชมเชย
ตำแหน่ง :หัวหน้างานการเงิน
หน้าที่หลัก :ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานการเงิน
หน้าที่ในกลุ่ม :