ชื่อ - นามสกุล :นายจรัญ ตันมา
ตำแหน่ง :ครผู้สอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต