ชื่อ - นามสกุล :นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : แผนผังผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : งานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผลและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ