ชื่อ - นามสกุล :นายเกียรติศักดิ์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : แผนผังผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมผลิตผลฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ