ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเครือวัลย์ ปินตาวงศ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : แผนผังผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานการเงิน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ