ชื่อ - นามสกุล :ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : แผนผังผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : งานปกครอง
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : งานครูที่ปรึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : งานโครงการพิเศษฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน