[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานอื่นๆ

  
เกี่ยวกับสถานศึกษา  
 

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5451-1286 หมายเลขโทรสาร 0-5451-1174  Website : www.pvc.ac.th , E-mail : phraevoc@pvc.ac.th มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่   45.8 ตารางวา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เดิมคือโรงเรียนประชาบาล (วัดหลวง) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เปิดสอนวิชาทอผ้า  เพียงอย่างเดียว ต่อมาจังหวัดแพร่ได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนแผนกการช่างตัดเสื้อขึ้น อีกแผนกหนึ่ง  จึงได้แยกออกจากโรงเรียนประชาบาลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2480 โดยสร้างโรงเรียน ขึ้นใหม่ชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนช่างเย็บผ้า โรงเรียนการช่างสตรีแพร่  โรงเรียนอาชีวศึกษาแพร่ ตามลำดับ และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (วิทยาเขต 2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 ต่อมากรมอาชีวศึกษาประกาศแยกวิทยาเขตเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เป็นต้นมา  
 
สภาพชุมชน แผนผังวิทยาลัย
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ตั้งอยู่ในย่านชุมชนในตัวเมืองแพร่ ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่  ประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อ ได้แก่
                   ทิศเหนือ                  ติดกับ   โรงเรียนเจริญศิลป์
                   ทิศใต้                      ติดกับ   ถนนภูเก็ต ย่านชุมชน
                   ทิศตะวันออก            ติดกับ   ศูนย์การค้ากาดน้ำทอง
                   ทิศตะวันตก              ติดกับ   ถนนยันตรกิจโกศล
 
 
 
 
ปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
“คุณธรรมดี ทักษะเด่น เน้นนวัตกรรม นำชุมชน”
 
    คุณธรรมดี :      มีคุณธรรม 8 ประการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนบรรลุจุดมุ่งหมาย
    ทักษะเด่น :      มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
    เน้นนวัตกรรม : สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับสากล
    นำชุมชน :       เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการชุมชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ประเทศไทย ยุค 4.0
 
พันธกิจ
1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา
2.  ส่งเสริม พัฒนาการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สู่ระดับสากล
3.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.  สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคม
5.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
 

อัตลักษณ์                         
“มารยาทดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้”


เอกลักษณ์                        
“ทักษะเด่น เน้นความประณีต มีจิตบริการ”
 

เป้าประสงค์
1.  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ  มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ศักยภาพของพื้นที่และระดับสากล
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
4.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านวิชาการ  วิชาชีพอย่างทั่วถึง 
5.  เพื่อเผยแพร่และนำองค์ความรู้ด้านการวิจัย  สร้างนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารงาน  การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา และให้บริการชุมชน
 
ยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
 
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพในแต่ละสาขางาน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มีทักษะที่จำเป็นเพื่อนำสู่ความสำเร็จ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาเป็น การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมือกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม และเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
3. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
4. จัดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาบริการชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
6. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
7. บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน