24 ม.ค. 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายอรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ร่วมกับ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยมี ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชาวนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามเป็นพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย การให้บริการวิชาการ และการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือการบริการวิชาการ และสนับสนุนให้นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในอนาคต ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะนันชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ