1 เม.ย 2566 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
          นาย โอภาส ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2566 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ 
โดย นางปราณี  ต่อมดวงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสำนึกที่มุ่งจะพัฒนาตนเอง ให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและอดออม สุภาพ มีน้ำใจ และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ สำหรับการสร้างคนดีสู่สังคม ตามการเป็นพลเมืองที่ดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 เน้น“คุณธรรมนำวิชาชีพ”ในการขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการบูรณาการ โดยมีศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการ นักวิชาการทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างความเข้าใจและนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ