17 ธันวาคม 2565 ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ การฝึกประสบการณ์อาชีพ ระบบทวิภาคี นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ บริษัท เอ ปิโตรเลียม จำกัด

ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ การฝึกประสบการณ์อาชีพ ระบบทวิภาคี นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ บริษัท เอ ปิโตรเลียม จำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายโอภาส   ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ร่วมด้วย งานทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และตัวแทนสถานประกอบการ สถานประกอบการในเครือ บริษัท เอ ปิโตรเลียม จำกัด  ได้เซ็นต์สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กับ ผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี) จำนวน 14 คน เพื่อเข้าทำงานฝึกประสบการณ์อาชีพ จำนวน 1​ปี โดยมีระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่ วันที่ 13มีนาคม 2566 และสิ้นสุดการฝึกงาน วันที่ 29กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย 
1.เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแพทอง จำนวน 2 คน
 นางสาวนภธิดา     คำหล่อใจ 
 นางสาวณัฐธิชา     ขึมจันทร์ 
2.เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพระยาไชยบูรณ์ จำนวน 2 คน
 นายเดชนิน          จิตเทพ
 นางสาวเยาวเรศ    แซ่โค้ว
3.เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาป่าแมต จำนวน 3 คน
 นางสาวภัทรภรณ์  สีเหลือง
 นางสาวชลธิดา     ทาขัติ
 นางสาวรัชนีกร     สีเหลือง
4.เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 4 คน
 นายกลวัชร           ยศศิลป์ศักดิ์
 นางสาวทิตตินันท์   คุ้มเนตร
 นางสาวมลฤดี       วงศ์กาศ
 นางสาวอริสา        จิตผ่อง
5.เซเว่นอีเลฟเว่น แยกพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 3 คน
 นางสาวธิดาพร     อินขัตย์
 นางสาวพิชชา      กาวีละ
 นางสาวณัฐพร     สอาดศรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ