16 พ.ย. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายบุญธรรม เกี้ยวฝัน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

                  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายบุญธรรม เกี้ยวฝัน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล โดยมี นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

                  นายโอภาสฯ กล่าวรายงานว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ในการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในด้านวิชาการ และวิชาชีพ อาชีศึกษาจังหวัดแพร่ จึงกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านวิชาการนอกเหนือจากที่ได้รับจากการเรียนการสอน จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย

                  กิจกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันจำนวน สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,726 คน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 6 ประเภทวิชา ดังนี้- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่- ประเภทวิชาพณิชยกรรม- ประเภทวิชาคหกรรม- ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถานที่จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน สถานที่จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และ ประเภทหลักสูตรระยะสั้น สถานที่จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่เข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป

                   การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการจัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนดังกล่าวข้างต้น ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่สนใจ กิจกรรม

                   การสอนอาชีพระยะ 108 อาชีพ ตามความสนใจ พิธีเปิดธนาคารดิจิทัล และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป นายโอภาสฯ กล่าวปิดท้าย.

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ