26 ต.ค. 2565 กิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.00น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2565 ตลอดจนเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้หลักกระบวนการกิจกรรม 5 ส. ได้แก่สะสาง/ สะดวก/ สะอาด /สุขลักษณะ /และสร้างนิสัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ