12 ก.ย. 2565 การสอนวิชาชีพระยะสั้น เสริมทักษะที่ 2-3 ให้กับผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา PVC Model จำนวน30ชั่วโมง 36รายวิชา

                   การสอนวิชาชีพระยะสั้น เสริมทักษะที่ 2-3 วันที่ 12 กันยายน 2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอนวิชาชีพระยะสั้น เสริมทักษะที่ 2-3 ให้กับผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา PVC Model จำนวน30ชั่วโมง 36รายวิชา โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน1,127คน  ทั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายให้แต่ละสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ 2 และทักษะที่ 3 นอกเหนือจากทักษะตามวิชาชีพที่ศึกษาอยู่ อันเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ ขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้เรียน พัฒฯาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสน โดยการUP-skill และNew-skill และเพิ่มช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกแผนกวิชา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ