07 ก.ย. 2565 ร.ต. ฐิติ ทะนันชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พร้อมคณะครู เข้าอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER เพื่อให้การขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

               ว่าที่ ร.ต.ฐิติ ทนันไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พร้อมคณะครู  เข้าอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER  เพื่อให้การขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่มกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ
MOE SAFETY CENTER เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเกิดภัยอย่างใดอย่างอย่างหนึ่งใน ๔ กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ