24 ส.ค. 2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ให้การต้อนรับ นางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสันติ ทองแก้วเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในการการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 6)

                วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ให้การต้อนรับ นางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนายสันติ  ทองแก้วเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ในการการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 6) โดยมีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าแผนกวิชา งานบุคลากร งานวางแผนและงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานประกันและมาตรฐานการศึกษา งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์  งานพัสดุ  งานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ รวมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ในครั้งนี้  จำนวน 40 คน 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ