22 ก.ค. 2565 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Development for The Intensive New TOEIC)

       นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มอบหมายให้นางปราณี ต่อมดวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Development for The Intensive New TOEIC) โดยได้รับเกียรติจากร.ศ.ดร.พยุง ซีดาร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr.Payung Cedar. สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  ภาควิชาภาษาอังกฤษ. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ