26 มิ.ย. 2567 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567

วันที่ 26  มิถุนายน  2567 นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กล่าวรายงานต่อนายบุญธรรม  เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น สำนักงานอาชีวศึกษาแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าหัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับภาค และ ระดับชาติต่อไป

             สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี  2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มี 2 ระดับ ดังนี้

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 5 โครงงาน ประกอบด้วย

1.1 การศึกษาสีย้อมจากใบแก้ว กาสะลอง บนผ้าฝ้าย โดยใช้สารช่วยย้อมจากธรรมชาติ

1.2 การศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะระหว่างปริมาณจิ้งหรีดกับน้าพริกเผาจากระดับความพึ่งพอใจของผู้บริโภค

1.3 การศึกษาอัตราส่วนผสมของวัสดุเพาะต้นกล้าพริกทดแทนการใช้พีทมอส

1.4 การศึกษากระบวนการผลิตชาใบผักปลัง

1.5 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดสนิมระบบอิเลกโตไลต์

2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 4 โครงงาน ประกอบด้วย

2.1 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของพริกลาบเมืองแพร่

2.2 ศึกษาอัตราส่วนสารช่วยติดสีของ สีย้อมจากใบสัก

2.3 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของน้ำพริกปลาร้าของฟรีซดราย

2.4 การศึกษาประสิทธิภาพของจีโอโพลิเมอร์จากขี้เถ้าเหลือใช้ต่อการผลิตวัสดุตกแต่ง

Link รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/Cib5DtSCeMbgWUsT7

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ