22-23 มิ.ย. 2567 สอศ. ขยายผลการประเมิน ITA และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่ สอจ.แพร่

🌟สอศ. ขยายผลการประเมิน ITA และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่ สอจ.แพร่

👍🏼วันที่ 22 มิถุนายน 2567 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานในพิธิเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ โดย วิทยาลัยการอาชีพลอง ร่วมกับ หน่วยศึกษานิเทศก์

ในการนี้ นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง กล่าวรายงานในการประชุมครั้งนี้ว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและอดออม สุภาพมีน้ำใจ และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 3.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสถานศึกษา และ 4.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กับสถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นไปตามวาระงานพัฒนาอาชีวศึกษา ด้านที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง และวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เพื่อเป็นสถานศึกษาในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนำร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 65 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ