การปฐมนิเทศ และ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ระดับชั้น ปวส.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนสายอาชีพ

การปฐมนิเทศ และ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ระดับชั้นปวส.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนสายอาชีพ
วันที่  9 และ10 พฤาภาคม  2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดำเนินจัดการปฐมนิเทศ และ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ระดับชั้นปวส.1 โดยได้รับเกียรติจากนายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศฯ และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษา  การปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ความรู้จักแนวทางปรับตัวเกี่ยวกับ เพื่อน สถานที่ และระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานสำคัญ กฎเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างทัศนคติที่ดี ขณะศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
3เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบันและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ
         โดยการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้มีนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 224 คน และนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 341  คน รวมทั้งสิ้น 565 คน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายทุกฝ่าย ในการดำเนินงาน หัวหน้าสาขาวิชา ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ที่คอยควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ