8 พฤษภาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี
วันที่  8  พฤษภาคม 2567 นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคีเป็นไปตามหลักสุตรการศึกษาที่เน้นความสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการทำงานบนพื้นฐานสมรรถนะ ซึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2562 มาตรา 31 “การจัดการศึกษาต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการสร้างความร่วมมือกันของไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย สถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครอง ในการพัฒนาหลักสุตรให้สอดคล้องกัน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากนายวิทยา ใจวิถี อดีตศึกษานิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ