3 พ.ค. 2567 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง วิชาอาหารไทยยอดนิยม เพื่อส่งเสริมฝึกอาชีพและพัฒนา ศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2567

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

 วันที่ 30 เมษายน 2567 นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับ นางสาวเสาวลักษณ์  กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่  มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน สาขาวิชาอาหารและโภชนการ  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง วิชาอาหารไทยยอดนิยม เพื่อส่งเสริมฝึกอาชีพและพัฒนา ศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ สำหรับกลุ่มผู้ที่มีความต้องการในการอบรมวิชาชีพด้านการทำอาหาร  เพื่อส่งเสริมฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีงานทำ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน โดยมี นางเปมิกา  อินทรประดิษฐ ตำแหน่ง ครู และ  นายศุภกุญช์  สารดี ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน​ และนุกเรียน​ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรสอน  ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 614 อาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ