3 พ.ค. 2567 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 3 พฤาภาคม 2567 นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นปรธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะต้องออกไปฝึกฯ ตามห้วงเวลาดังกล่าว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระทำร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไปในสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริงทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง กระบวนการและ
ประสบการณ์ดังกล่าวนับว่ามีความจำเป็น และสำคัญยิ่งเพราะจะมีส่วนช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาทุกด้าน ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ ที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ