12 มี.ค. 2567 กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)
 ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567  พิธีเปิดกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นำโดย นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยนายนายวชิรพงศ์  โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ดำเนิน กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)  ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It-จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11- 12 มีนาคม 2567  ให้กับช่างชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน มีวัตถุประสงค์  เพื่อฝึกอบรมช่างชุมชน เพิ่มทักษะ (Up-skills) เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนในชุมชน ตลอดจนถึงพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย โดยมุ่งหวังให้ช่างชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม  เป็นผู้มีสมรรถนะอาชีพและมีจิตอาสาและขึ้นทะเบียนช่างชุมชน  สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน  ซึ่งเป็นการ“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ให้แก่ประชาชนในชุมชน อย่างยั่งยืน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ